Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verkoop Van Biezen Hout Import BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door ons zijn aangegaan met betrekking tot de verkoop van goederen en diensten.

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of met ons een overeenkomst wenst aan te gaan.

Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Indien de opdrachtgever tevens naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden waarnaar het eerst werd verwezen van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk van de hand gewezen anders dan in de algemene voorwaarden.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Offertes

Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

Van de door ons gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen alsmede eventuele andere bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. De gehele offerte blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom en moet op eerste verzoek aan ons worden geretourneerd. Tevens mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niets worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Wij behouden ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Indien onze offerte betrekking heeft op een specifieke order en indien die order niet binnen de gestelde termijn is geplaatst, kunnen wij de aan de offerte verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Een afwijking in maatvoering in de geleverde goederen tov de geoffreerde zaken, is toegestaan tot een maximum van 10% op de lengtemaat en +/- 1 cm op de geoffreerde diameter. Tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt met diameter de kopmaat , maw de dikke kant van de paal, aangeduid.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk(waaronder ook begrepen een per telefax of langs elektronisch weg geplaatst bericht) hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

De door ons aan de opdrachtgever verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 5 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen dan wel eerder indien dit op grond van de aanvangstermijn van de te verrichten werkzaamheden wenselijk is.

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die aan ons worden verstrekt.

De opdrachtgever moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleuren, hoeveelheden en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en kleine wijzigingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikte wijzigingen.

 

Artikel 4. Meer- en minderwerk

Het werk omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Wijzigingen in de opdracht die hogere kosten veroorzaken dan opgenomen in de oorspronkelijke prijsopgave, worden door de opdrachtnemer extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolgen hebben dat de oorspronkelijke levertijd wordt overschreden of aangepast door de opdrachtnemer. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever evenmin is dit grond voor de opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 5. Prijzen

Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de opdrachtgever, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen. Bij ontbinding van de overeenkomst dient het reeds geleverde deel van de opdracht vergoed te worden conform de verhoogde prijzen.

 

Artikel 6. Leveringstermijnen

De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. Levertijden kunnen door ons worden opgeschort indien noodzakelijke informatie niet wordt gegeven door de opdrachtgever. Er ontstaat geen recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever.

De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van nalaten van de opdrachtgever of overmacht. Er ontstaat dan ook geen recht op schadevergoeding voor de opdrachtgever.

Voor producten geldt dat levering geschied af bedrijf. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

Producten gelden als geleverd indien ze voor verzending gereed staan.

Wij zijn gerechtigd van de totale hoeveelheid van de door opdrachtgever bestelde zaken ten hoogste 20 procent meer of minder te leveren.

De opdrachtgever is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd – zulks te onzer keuze – te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der koopsom vordert, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

Tot de levering heeft plaatsgehad, zijn producten voor rekening en risico van opdrachtnemer. Na de levering zijn de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtnemer volgens overeenkomst zorg draagt voor verzending van producten, geschiedt de verzending steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ook indien de vervoerder vordert dat in de vrachtbrieven, vervoeradressen enz. wordt opgenomen dat alle vervoersschade voor rekening en risico van opdrachtnemer is.

De wijze van transport, verpakking en dergelijke wordt door opdrachtnemer in redelijkheid bepaald zonder dat hij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Verzoekt een opdrachtgever om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen. Wij hebben het recht de onderdelen die tot de volgende fase behoren op te schorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Indien de levertijd meer dan 2 weken wordt opgeschort en zulks gebeurt op verzoek van de opdrachtgever zullen de daaruit voortvloeiende extra kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Reclame door de opdrachtgever

Klachten van de opdrachtgever, die betrekking hebben op gebreken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de opdrachtgever bij de levering dan wel uiterlijk binnen 8 dagen na leverdatum of factuurdatum aan ons ter kennis worden gebracht. Indien de klachten bij de oplevering niet schriftelijk worden genoteerd, dient een klacht gemeld te worden binnen de hiervoor genoemde 8 dagen per aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor een zorgvuldige en tijdige controle.

Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 1.

Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde zaken, vervalt indien:

 • de gebreken niet binnen de in lid 1 en 2 gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
 • de opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 • de opdrachtgever de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
 • de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de opdrachtgever wordt voortgezet;
 • de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien die termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden na de leverdatum is verstreken
 • schade is ontstaan als gevolg van:
 • nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 • normale slijtage aan geleverde zaken als gevolg van dagelijks gebruik;
 • verkleuring of vervorming van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht of andere invloeden van buitenaf.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer is alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Daarnaast is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur in dat geval te verstrekken uitkering. Bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.

Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of laten uitvoeren aan door de opdrachtnemer geleverde zaken, vervalt elke garantieverplichting van de opdrachtnemer.

Indien de gegrondheid van de klachten door de opdrachtnemer wordt vastgesteld en onder de garantieverplichting van de opdrachtnemer valt, is de opdrachtnemer naar keuze verplicht tot:

 • (kosteloos) herstel;
 • levering van vervangende zaken, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken, of diensten;
 • terugbetaling van de ontvangen betaling of creditering van de aan de opdrachtgever gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, voor zover de betaling, de factuur en de overeenkomst op het gebrek betrekking hebben;
 • een in overleg met de opdrachtgever te bepalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor bedoeld;

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens. Tevens is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of niet verstrekte gegevens waarvan opdrachtgever had moeten begrijpen dat deze van belang waren voor uitoefening van de werkzaamheden.

Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van of veroorzaakt door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen, machines en andere zaken. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor alle schade voortvloeiend uit het gebruik door opdrachtnemer van zaken toebehorend aan opdrachtgever.

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor de aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten.

De opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderzind omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

Indien de opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

De opdrachtgever is niet gerechtigd zaken waarover reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder toestemming van de opdrachtnemer toch, dan komen alle kosten verbonden aan terugzending ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is in dat geval tevens vrij de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan.

In het geval de opdrachtnemer met twee of meer opdrachtgevers een overeenkomst sluit, is ieder dezer opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de opdrachtgever zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

De opdrachtgever heeft niet het recht de niet betaalde zaken dan wel zaken die ons eigendom zijn in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

Indien ten gevolge van be- of verwerking door de opdrachtgever ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de opdrachtgever verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.

De door ons geleverde zaken mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de opdrachtgever worden doorverkocht c.q. verwerkt

Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Wij behouden ons tevens het recht op volledige schadevergoeding voor.

De opdrachtgever is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken of zaken in ons eigendom die bij hem zijn ondergebracht, te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

 

Artikel 10. Betaling

Betaling van de verschuldigde bedragen dient te geschieden in euro´s en moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt zonder verrekening op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al onze rechten op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht het totaal van door opdrachtgever verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van de opdrachtgever te vorderen.

De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten, tenzij anders wordt overeengekomen.

Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht opdrachtgever over de verschenen maar nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen van 3 punten boven de in Nederland op dat moment geldende wettelijke handelsrente(ex artikel 6:119a BW), onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten waaronder het recht om de buitengerechtelijke incassokosten op de opdrachtgever te verhalen. De incassokosten worden berekend op grond van het rapport Voorwerk II van de werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak inzake de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €150,-.

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij steeds in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de opdrachtnemer verschuldigde.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Indien in de financiële positie van opdrachtgever na het totstandkoming van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken dan wel het afronden van de werkzaamheden een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Indien een order binnen 30 dagen voor afleveringsdatum, om welke reden dan ook, door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever bovenop de inmiddels  gemaakte kosten,  de kosten van  ingeschakelde  derden  daaronder begrepen, tevens een annuleringsvergoeding in rekening te brengen gelijk aan  30% van het oorspronkelijk aan Koper te factureren bedrag, alles onverminderd  het recht op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 11. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: stakingen, oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, extreme weersomstandigheden, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.

Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze.

Ingeval van overmacht zijn wij niet aansprakelijk voor schade. Bij ontbinding van de overeenkomst dient het reeds geleverde deel van de opdracht vergoed te worden conform de overeengekomen prijzen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 14. Nietige bepaling

Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijken te zijn blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verplichten zich reeds nu voor alsdan om de nietige dan wel onverbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die niet nietig en wel verbindend zijn en die zo min mogelijk afwijken van de nietige en onverbindende bepalingen, gelet op het doel en de strekking van deze voorwaarden.

 

Artikel 15. Vindplaats en wijziging

Deze voorwaarden zijn Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63874180

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de opdrachtnemer.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Algemene Voorwaarden voor inkoop en onderaanneming Van Biezen Hout Import BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot inkoop en onderaanneming.

Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtnemer” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of met ons een overeenkomst wenst aan te gaan.

Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Indien de opdrachtnemer tevens naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden waarnaar het eerst werd verwezen van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk van de hand gewezen anders dan in de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 ‐ levering‐(leverings)termijnen

De levering geschiedt “Delivered Duty Paid” (DDP) op een in de overeenkomst vermelde plaats. Bij interpretatie van de leveringscondities is bepalend de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst meest recente uitgave van de Incoterms, zoals uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.

De Opdrachtnemer zal de goederen leveren op de in de overeenkomst vermelde datum, of op de laatste dag van de daarin vermelde termijn. Deze datum c.q. deze termijn geldt als stipte en fatale leveringsdatum c.q. leveringstermijn. Een in de overeenkomst vermelde leveringstermijn gaat in de op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

De Onderneming heeft het recht om bij gehele of gedeeltelijke te late levering van de goederen of bij gehele of gedeeltelijke overschrijding van andere termijnen, waarbinnen de Opdrachtnemer zijn verplichtingen dient na te komen, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

De Opdrachtnemer is op verzoek van de Onderneming verplicht de goederen op een latere datum dan de overeengekomen datum te leveren en zal alles in het werk stellen de goederen op een eerdere dan de overeengekomen datum te leveren.

 

Artikel 3 ‐ transport‐lossing

Het transport en het lossen van goederen geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtnemer overeenkomstig het in lid 1 van het vorige artikel bepaalde.

Direct bij het lossen van de goederen dient de Opdrachtnemer een afleveringsbon aan te bieden, teneinde die door een daartoe vanwege de Onderneming gemachtigde voor akkoord te doen ondertekenen. Ondertekening van de

afleveringsbon impliceert geen goedkeuring van de geleverde goederen en ontslaat de Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, in het bijzonder deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 ‐ emballage

De opdrachtnemer zal de goederen behoorlijk verpakken. Hij is aansprakelijk voor schade en kosten, veroorzaakt door onvoldoende verpakking en/of beschadiging en/of vernieling van deze verpakking.